תנאים כלליים

אמת מחשוב בע"מ ("אמת-מחשוב") מספקת שירותי מחשוב ותשתיות מחשוב, לרבות שירותי אחסון ואירוח בסביבת הענן של אמת-מחשוב כהגדרתם בחבילת ההתקשרות הספציפית שלך ("השירותים"), כפי שאלה מפורטים בהצעת המחיר של אמת-מחשוב ("ההצעה"), אשר יחד עם תנאים כלליים אלו מהווה את הסכם השימוש בשירותים ("הסכם שימוש"/"ההסכם"). על-ידי חתימתך על ההצעה, ו/או בכל מקרה שתשתמש בשירותים, ייקשר הסכם מחייב בינך לבין אמת-מחשוב על פי תנאים אלו. עליך לקרוא את התנאים הכלליים שלהלן בקפידה.

אמת-מחשוב תהיה רשאית לשנות תנאים אלה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתימסר זמן סביר מראש. בכל מקרה שאינך מסכים לשינוי התנאים כאמור, עליך להודיע על כך לאמת-מחשוב.

1. התנהגות נאותה

במסגרת השימוש בשירותים, הנך מתחייב לפעול בכל עת בהתאם לכללי ההתנהגות המקובלים ברשת האינטרנט ועל פי הוראות כל חוק, לפקח על התכנים המועלים לשרתי אמת-מחשוב במסגרת השירות הניתן לך, על ידי עובדיך או כל אדם אחר מטעמך ולהימנע מכל שימוש בלתי חוקי או אשר עלול לפגוע בצד כלשהו.

בהקשר זה, הינך מתחייב, בין היתר, אך לא רק, לשמור על צנעת הפרט; להימנע מהפצת תוכן בלתי חוקי ברשת האינטרנט, לרבות חומר תועבה, דברי נאצה או הסתה; לא להשתמש בפורומים שונים בביטויים פוגעים ו/או שאינם הולמים; לא לעשות כל שימוש בשירותים אשר עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים או סימני מסחר; לא לעשות שימוש בכל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב; לא לבצע כל פעילות העלולה לשבש את השירותים או את השימוש בידי משתמשים אחרים.

אמת-מחשוב תהיה רשאית להפסיק, ו/או להגביל ו/או לנתק ו/או להשהות את השירותים אליך לאלתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה אשר יש לה יסוד להניח כי הופרו הוראות סעיף זה לעיל.

אמת-מחשוב תהיה רשאית למנוע העברה, שיגור, הפצה או פרסום תכנים, חומר או כל מידע אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של  אמת-מחשוב אינם חוקיים, ו/או אינם ראויים מבחינה סבירה אחרת, ואשר מועברים באמצעות תשתיות התקשורת ו/או השירותים של אמת-מחשוב.

2. שירותי דואר אלקטרוני

במידה ומסופקים לך שירותי דואר אלקטרוני במסגרת השירותים, הנך מתחייב (ללא הגבלה) לא להשתמש בהם לשם שיגור מכתבי שרשרת, דואר "זבל", דואר מסחרי שלא נתבקש על ידי נמעניו וכיו"ב. אמת-מחשוב לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או יישלחו באמצעות שירותי הדואר האלקטרוני, תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של קובץ כאמור, השפעתו על המחשב שלך וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו בגללן. 

3. פרטיות

אמת-מחשוב תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך בשירותים לצורך שיפור השירותים, ליצירת הקשר אתך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. אמת-מחשוב מתחייבת כי מידע זה לא יזהה אותך אישית.

הנך נותן בזאת את הסכמתך כי פרטיך, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שלך, כתובתך הרגילה ומספרי הטלפון שלך, ייכללו ברשימת הדיוור הישיר של אמת-מחשוב, וזאת לצורך משלוח הודעות שוטפות, פירוט חשבונות או כל מידע אחר שתמצא אמת-מחשוב לנכון, לרבות מידע פרסומי והצעות מסחריות. אמת-מחשוב תאפשר לך בכול עת לחזור בך מהסכמתך ולהסיר את פרטיך מרשימות דיוור כאמור.

4. אי שידול

במשך תקופת הפרויקט ובמהלך שנה אחת (1) לאחריו, כל צד אינו רשאי, בעצמו או באמצעות אחרים, לשדל או לתמרץ כל עובד או קבלן של הצד השני לסיים את עבודתו או התקשרותו עם אותו צד שני.

5. תנאים מסחריים

5.1. ככל שהמחירים נקובים בהצעה בדולר ארה"ב, שער דולר ארה"ב לתשלום יקבע על פי שער היציג ביום הוצאת החשבונית.

5.2. המחיר החודשי, הרבעוני או השנתי, לפי העניין, ישולם מראש, בתוך 30 ימים ממועד הוצאת החשבונית.

5.3 הנך מתבקש לבדוק את המחיר הנקוב בחשבונית אמת מחשוב מיד עם קבלתה. מובהר בזאת, כי במקרה של טענה ו/או אי הסכמה עם המחיר הנקוב בחשבונית, הנך מתבקש להודיע על כך לאמת מחשוב, בכתב, לכל המאוחר בתוך 14 ימים ממועד החשבונית. בתום תקופת 14 הימים האמורים, החשבונית תחשב מאושרת על-ידך, ולא תהיינה לך כל דרישות ו/או טענות כלפי אמת מחשוב בכל עניין שהוא בקשר עם החשבונית ו/או המחיר הנקוב בה.

5.4. התשלום יתבצע בעזרת כרטיס אשראי או הוראת קבע שיסופקו על ידך.

5.5.מועד התשלום הראשון בגין השירותים (למעט ביחס לרכיב שירותי ההטמעה), יחול מיד עם הפעלתם לראשונה. התשלום בגין שירותי ההטמעה הינו לאחר סיום פרויקט ההטמעה.

5.6. מערכות הפעלה ואפליקציות בשרתים ינוהלו על-ידך, אלה אם כן השירותים שהוזמנו על ידך כוללים גם שירותים מנוהלים של אותן מערכות ההפעלה ו/או האפליקציות.

6. תמיכה טכנית

6.1. אמת מחשוב מספקת שירותי תמיכה טכנית במהלך עסקים רגיל במתכונת של 5 ימי עבודה בשבוע, למשך 9 שעות, בין השעות 18:00-09:00, למעט ערבי חג וחגים.

6.2. אמת מחשוב מספקת שירותי תמיכה טכנית לתקלות משביתות בלבד במתכונת של 7 ימי עבודה בשבוע 24 שעות ביממה 364 ימים בשנה. (למעט יום הכיפורים).

6.3. השרות יינתן טלפונית באמצעות פניה אל מוקד השרות של אמת מחשוב, ותענה לכל המאוחר תוך שעה מעת קבלתה.

6.4. שירותי התמיכה הניתנים כוללים טיפול בבעיות גישה לשירותים או בבעיות בהן השירותים אינם פעילים.

6.5. שירותי התמיכה הטכנית יינתנו אך ורק כאשר התקלה חלה בשירותים הניתנים ישירות על-ידי אמת מחשוב ובשליטתה המלאה.

6.6. למען הסר ספק יובהר כי במסגרת השרות אינך זכאי לתמיכה במשרדיך. במידה ונדרש טכנאי אמת מחשוב להגיע אל אתר הלקוח לשם טיפול בתקלה אתה תחויב בדמי הטיפול הנדרשים בהתאם למחירון אמת מחשוב באותה העת.

6.7. למען הסר ספק מובהר כי, אלא עם הוסכם במפורש אחרת בין הצדדים בכתב, אמת מחשוב אינה אחראית לתקלות אשר מקורן בקווי תשתית התקשורת שלך, ברשת האינטרנט, ביישום האפליקציה, בציוד הקצה /או בציוד התשתית שלך.

7. מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים

7.1  חלק מן השירותים (לדוגמא שירותי האירוח בענן) עשויים להיות כרוכים בשימוש במוצרים ושירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים (לדוגמא Microsoft, VMWARE וכיוצ"ב) ("מוצרי צד שלישי"). השימוש במוצרים ושירותים אלו כפוף לתנאי השימוש ו/או האחריות של אותם צדדים שלישיים,  כפי שיעודכנו מעת לעת. מובהר בזאת, כי בכל מקרה אמת-מחשוב לא תהיה אחראית לכל תקלה, אובדן או נזק אשר נגרמו על -ידי מוצרי צד שלישי ו/או הקשורים לשימוש במוצרי צד שלישי במסגרת השירותים.

7.2. מובהר בזאת, כי חברת אמת מחשוב תהא רשאית לעדכן את מחיר השירותים במהלך תקופת השירותים, בהתאם לעדכונים במחירי מוצרי צד שלישי.

8. אחריות לשירותים

אמת-מחשוב מתחייבת לספק את השירותים באופן מקצועי, ובתאם לסטנדרטים המקובלים בתעשייה. יחד עם זאת, אמת-מחשוב אינה מתחייבת כי השירותים יינתנו כסדרם, ללא הפרעה או בלא הפסקות, או כי השירותים יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבך או למחשבי אמת-מחשוב או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשור, אצל אמת-מחשוב או מי מספקיה.

אמת-מחשוב לא תישא באחריות (1) לנזקים אשר עלולים להיגרם לך עקב חוסר האפשרות להשתמש בשירותים אשר אמת-מחשוב מספקת; ו- (2) עקב כל נזק עקיף, תוצאתי ו/או עונשי, לרבות, אך מבלי לגרוע מהכלליות, נזק עקב פגיעה גופנית, תביעות צד שלישי, אובדן רווחים, הפסקה בעסקים ואובדן מידע. בכל מקרה, חבותה היחידה של אמת-מחשוב כלפיך בקשר עם השירותים ו/או תחת ההסכם תהא מוגבלת באופן כולל ומצטבר לסכומים אשר שולמו בפועל על ידך עבור השירותים, במהלך 12 החודשים שקדמו למועד קרות האירוע אשר גרם לנזק.

9. סיום ההסכם

9.1. ההסכם יסתיים בתום התקופה הנקובה בהצעה.

9.2. מבלי לגרוע מהוראות הדין, אמת מחשוב תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי, אם לא שלמת תשלום מהתשלומים המגיעים ממך על פי ההסכם, גם בחלוף 14 ימים  ממועד הודעת ההתראה של אמת מחשוב.

10. שונות

(1) הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד. בכל מקום בו מופיעה התייחסות בלשון זכר, הכוונה היא, לפי נסיבות העניין, ללשון נקבה או ללשון רבים. (2) אמת-מחשוב רשאית להמחות את זכויותיה לפי הסכם זה לכל צד שלישי שיקבל על עצמו לכבד את ההתחייבויות כלפיך. במקרה כאמור אתה מתחייב שלא להתנגד להמחאה, או לעכב את אישורך, אלא מטעמים סבירים ומנומקים (3) על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. תביעות הנובעות מהסכם זה או מהשימוש בשירותים יידונו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

SentinelOne EDR קיבל את הציון 100 ודורג במקום הראשון ע״י Mitre Att&ck – סטנדרט ההגנה בינלאומי, אשר קבע ש  SentinelOne  הוא הפתרון המוביל בעולם בהגנה מול מתקפות סייבר במחשבי הארגון.
 
SentinelOne מנגישה ללקוח פתרון הגנה אוטונומי על עמדות הקצה ושרתים מפני התקפות סייבר מסוגים שונים.
הפתרון מבוסס על טכנולוגיות חדשניות של Machine Learning  ו- Artificial Intelligence המספקות מענה 360 בפני התקפות Zero Day Attack  לעמדות הקצה במצב Online/ Offline. 
הגישה החדשנית של SentinelOne  לנושא ההגנה על עמדות הקצה הוכרו על ידי MITRE  ו-Gartner  כמובילה בתחום.
 
חברת Cloud’em הוסיפה למגוון שירותי אבטחת המידע שלה, את SentinelOne במודל של רמת שירות ועל פי צריכה בפועל עבור לקוחותיה.
גלילה למעלה

טופס פתיחת קריאה

מלאו את הטופס המצורף ונשוב אליכם
דילוג לתוכן