תנאים כלליים

תנאים כללים
 • תשלום חודשי/רבעוני/שנתי יתבצע בעזרת כרטיס אשראי או הוראת קבע שיסופקו ע"י הלקוח.
 • תשלום ראשון יתבצע מיום הפעלת קו התקשורת למתקן או הפעלת השרתים (המוקדם מבניהם)
 • מפרט המשאבים בהצעה הינו הערכה בלבד, במידה וחסרים משאבי מחשוב ביום הפעלת תשתית הענן או לאחר מכן, חריגות אלה יחויבו לאחר אישור הלקוח, על פי העלויות האופציונליות בהצעה, החיוב יתבצע ע"פ שימוש בפועל על בסיס חודשי.
 • כוח המחשוב אינו מוגבל בכמות השרתים הווירטואליים ונמדד ע"פ הקצאת זיכרון וצריכת מעבד, חברת אמת מחשוב רשאית לעלות את מחיר יחידת המחשוב בהתאם לעליית רישוי מיקרוסופט ווירטואליזציה.
 • מערכות הפעלה ואפליקציות בשרתים ינוהלו ע"י הלקוח, אלה אם כן ההצעה כוללת שירותים מנוהלים.
ההסכם
 • ההסכם, הינו הסכם המחייב היחיד שבין הצדדים, החברה אינה מחויבת לכל הצהרה או מצג שאינה כלולה בהסכם זה, אלה אם כן נעשו ע"י החברה בכתב בהודעה ללקוח לאחר תחילת הסכם זה.
 • במקרה של שינויים שאינו בשליטת החברה, שיחייב שינוי מהותי בתנאי ההסכם, רשאית החברה לשנות את ההסכם באופן שתחולת השינוי תהיה מיידית) שינוי מחירים, צו בית משפט).
 • למעט במקרה בו נידרש השינוי בעקבות שינוי הדין הקיים. הלקוח אינו רשאי להכניס בהסכם זה שינוי, תיקון, השמטה או מחיקה כלשהם אלה אם ניתנה לכך הסכמה בכתב מהחברה.
תקופת ההסכם
 • ההסכם ייכנס לתוקפו במועד חתימתו ועד לתום תקופת ההתחייבות בהצעת המחיר.
סיום מוקדם
 • הלקוח יהיה רשאי להביא לסיום ההסכם לפני תום תקופת ההסכם, וזאת בהודעה בכתב לחברה 60 יום מראש לפני מועד הסיום המוקדם המבוקש.
 • הלקוח יקבל את השרתים וכלל המידע בפורמט וירטואלי במקרה של יציאה מההסכם, הספק יעשה כל מאמץ לסייע ללקוח במעבר של המערכות, וייעשה את כל הנדרש, לרבות הארכת תקופת ההודעה בתשלום עד למעבר מוצלח של המערכת.
התשלום
 • בתמורה להענקת השירותים, ישלם הלקוח לחברה תשלום חודשי בהתאם להצעה שהוצגה בפני הלקוח להצעת המחיר החתומה, מידי חודש במהלך תקופת ההסכם, לתשלום החודשי יתווסף מע"מ, בשיעורו כדין במועד התשלום.
 • למען הסר ספק , הלקוח יחוייב בתשלום החודשי המלא, בין אם היה מנוי לחודש שלם או לחלק מימנו וכן בין אם השתמש בפועל בשירותים ובין אם לאו.
 • התשלום עבור השירות יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, או בהוראת קבע שפרטיה נמסרו בהזמנה.
השירות
 • החברה תספק את השירות ללקוח כפי שמתואר בהצעה זו.
 • יובהר כי היה והשירות שהוזמן, הינו שירות אשר מוגבל בהקיפו על פי הזמנה, והלקוח חרג מהקיף השירות כפי שהוגדר בהזמנת השירות, לרבות תעבורת נתונים נפח זיכרון, נפח דיסק או כל מיגבלה אחרת, החברה תחייב את הלקוח בתשלום ע"פ המחירים המוצגים בהצעה זו. אלא אם כן עדכנה החברה את התעריפים והודעה בכתב לרבות תעריפים מעודכנים נמסרו ללקוח, ולפי התעריפים המקובלים אצלה במועד ביצוע החריגה.
 • אספקת השירות מותנית במילוי כל התחייבויות הלקוח על פי ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור. במידה ולא בוצע תשלום במועד, רשאית החברה להפסיק באופן מיידי את השירות ללקוח, כפוף לכך שהודעה על אי תשלום נמסרה ללקוח תוך פרק זמן סביר ובלבד שהודעה בכתב על הפסקת השירות ללקוח התקבלה אצל הלקוח 14 ימים לפחות לפני מועד הפסקת השירות.
 • לחברה שיקול דעת מוחלט לבחור בציוד המתאים לשם אספקת השירותים ללקוח, מתוך הציוד הנמצא אצלה או ציוד אחר שתרכוש לשם כך, ובלבד שאיכות וטיב השירות ללקוח לא יפגעו.
 • השירות ללקוח יינתן על ידי החברה במחשבים שמיקומם בישראל או בכל מדינה אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה, ובלבד שאין בכך משום עברה על איזו מגבלה חוקית או סנקציה פוליטית.
 • השירותים הנמכרים על ידי החברה נמכרים באמצעות רשת תקשורת לרבות רשת האינטרנט, ממומשים וניתנים לשימוש אך ורק באמצעות רשת זו. תמיכה טכנית לעניין גישה לשירותים אלה, תינתן באמצעות מוקד השירות כמפורט להלן ובהזמנת השירות.
 • קווי התשתית המשמשים לצורך מתן השירותים, יישום האפליקציה, אביזרים, ציוד קצה וציוד אחר – הנמצאים ברשות הלקוח אינם נכללים במסגרת השרות ו/או האחריות הניתנים על ידי החברה אלא אם נרכשו מאת החברה ותחת תנאי האחריות והתמיכה בהם נרכשו.
תמיכה טכנית
 • תקלות נקודתית / ייעוץ טכני P2 – החברה תספק שירותי תמיכה טכנית במהלך ימי עסקים במתכונת של 5 ימי עבודה בשבוע 9 שעות ביום בין השעות 18:00-09:00 , למעט ערבי חג בזמן מענה של עד 1 שעה.
 • תקלות משביתות P1 – במיקרה של תקלה תינתן תמיכה טכנית במתכונת של 7 ימי עבודה בשבוע 24 שעות ביממה 364 ימים בשנה בזמן מענה של עד 15 דקות (למעט יום כיפור.
 • תחזוקה שוטפת – בכל בוקר טכנאי Cloudem עובר על הגיבויים והרפליקציות ומטפל/מעדכן ברפליקציות וגיבויים שלא עברו בצורה תקינה ומיידע את הלקוח בשוטף.
 • השרות יינתן טלפונית באמצעות פניה אל מוקד השרות של א.מ.ת או באמצעות מייל או דרך האתר וכל קריאה תענה בהתאם לפריוריטי שהגדיר הלקוח P1 ו – P2
 • שירותי התמיכה הניתנים כוללים טיפול בבעיות גישה לשרות או בעיות בהם השירות אינו פעיל .
 • שירותי התמיכה הטכנית יינתנו כאשר התקלה חלה בשרות הניתן על-ידי החברה ו/או באחריותה.
אופן ניהול התקלה – אסקלציה טכנולוגית
 • החברה מספקת שירותי תמיכה טכנית במהלך עסקים רגיל במתכונת של 5 ימי עבודה בשבוע 9 שעות ביום בין השעות 18:00-09:00 , למעט ערבי חג וחגים.
 • החברה מספקת שירותי תמיכה טכנית לתקלות משביתות במתכונת של 7 ימי עבודה בשבוע 24 שעות ביממה 364 ימים בשנה. (למעט יום כיפור).
 • השרות יינתן טלפונית באמצעות פניה אל מוקד השרות של א.מ.ת מחשוב ותענה לכל המאוחר תוך שעה מעת קבלתה.
 • שירותי התמיכה הניתנים כוללים טיפול בבעיות גישה לשרות או בעיות בהם השירות אינו פעיל .
 • שירותי התמיכה הטכנית יינתנו אך ורק כאשר התקלה חלה בשרות הניתן על-ידי החברה ו/או באחריותה.
 • למען הסר ספק יובהר כי במסגרת השרות הלקוח אינו זכאי לתמיכה במשרדיו. במידה ונדרש טכנאי החברה להגיע אל אתר הלקוח לשם טיפול בתקלה ישלם הלקוח את דמי הטיפול הנדרשים בהתאם למחירון החברה.
אחריות החברה
 • השירותים שמספקת החברה עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות, או הפרעות, או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי התקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות כמובא להלן בהסכם. החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים והמקובלים לאספקה של השירותים ברמה גבוהה מאוד, אולם אינה יכולה להבטיח לספק את השירותים באופן רציף וללא תקלות כלל.
 • מתוך הבנה של המגבלות הקיימות, בשים לב לפעילותו ו/או עסקיו, היה ולדעת הלקוח יש צורך בעשיית הפעולות המפורטות מטה או חלקן, מתחייב הלקוח לבצע פעולות אלו וזאת על מנת למנוע ו/או לצמצם ו/או להקטין את נזקיו:
 •     לערוך גיבוי של הנתונים השייכים לו, או לרכוש גיבוי מחברת הענן Cloud’em.
 •     להגן על הנתונים המאוחסנים באמצעות מערכות אבטחת מידע מתאימות.
 •     לערוך פוליסת ביטוח עסק, ככל שהדבר נדרש, אשר תכלול ביטוח אובדן תוצאתי המבטח רווח גולמי של הלקוח או נזק עסקי לחברה.
חבות החברה
 • אחריותה של החברה כלפי הלקוח תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו ללקוח עצמו בלבד כתוצאה מפעולה מכוונת או רשלנות חמורה של החברה, בכל מקרה אחר, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק שהוא, החברה לא תהיה אחראית לתקלות שאינן בשליטתה כגון תקלות הנובעות מנסיבות של כוח עליון או תקלה הנגרמת ע"י גורם חיצוני שאינו החברה עצמה.
חבות הלקוח
 • הלקוח מתחייב להשתמש במשאבי המחשוב הניתנים לו באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשרותי החברה לצורך אחת מהפעולות הבאות:
 •      פרסום חומר פורנוגרפי, זנות או הימורים אסורים.
 •      התחזות, גניבת זהות או מירמה אחרת כלשהי
 •      ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות
 •      פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע.
 •      פגיעה בזכות יוצרים.
 •      שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", או כל אמצעי אחר וכיוצא באלה בניגוד לחוק המחשבים תשנ"ה-1995
 •      הפצה אסורה של דואר אלקטרוני (ספאם)
 •      יבוא או יצוא אסורים
 • הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים לשרתי החברה במסגרת השירות הניתן לו, על יד עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח.
 • במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי הלקוח, בעקבות תלונה שקיבלה החברה או מיוזמתה של החברה, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק באופן מיידי את השירות שניתן ללקוח.
 • הלקוח מתחייב לשפות את החברה על כלל נזק שייגרם לה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג' בישראל או מחוץ לישראל, לרבות הוצאות משפטיות מלאות, בקשר לפעולת הלקוח ו/או לשימוש של הלקוח במשאבי המחשוב של החברה.
Data Center – מרכז הנתונים מרכז הנתונים שיאחסן את תשתיות המחשוב של הלקוח ממוקם בהרצליה, בית אמצור ברחוב הסדנאות 10. המתקן הינו בגודל ברוטו של כ 6,000 מ"ר מתוכו שטח "לבן" של כ 2,000 מ"ר. מערכות החשמל בנויות ביתירות מלא בשתי רגליים (A+B). המשמעות, הזנת חשמל כפולה לכל ארון כולל מרכז אנרגיה הממוקם במתחם תת קרקעי בסמוך ל Data Center, שנאי מתח גבוה ולוחות חשמל כפולים, מערכות UPS וגנרציה כפולות. מערכות התקשורת, התשתית והאנרגיה במרכז הנתונים כוללות:
 • מערכת מיזוג אויר בשרידות של N+1 עם הזנות חשמל ומים כפולות.
 • חיבור ישיר במתח גבוהה לרשת חברת חשמל ללא קשר לבניין שבו נמצא המתקן
 • מערכות גנרטורים
 • מערכות UPS
 • מערכות מיזוג אויר
 • חיבור לרשתות התקשורת של הספקים המובילים ברמת שדירות ויתירות כפולים
 • מערכות גילוי וכיבוי אש
 • רצפה צפה, בעלת יכולת נשיאה של כ 1,400 ק"ג/מ"ר
 • מערכות בקרת מבנה
 • תקשורת, האתר מרושת בסיבים אופטיים בעלי שרידות גבוהה (משני נתיבים חלופיים) של ספקי התקשורת העיקריים בשוק מה שמאפשר שרידות מקסימלית
 • אבטחה ובטחון – לקוחות בעלי דרישות מיוחדות בהיבטים של סודיות מידע ו/או בטחון ניתן לבנות כספת בעלת קירות מתכת מרצפת בטון ועד תקרת בטון, הטמנת רגשים וחיישנים להתראה מפני רעידות וכל ניסיון פגיעה אחר וזאת בנוסף להקשחת נושא השמירה והאבטחה.
גלילה למעלה

טופס פתיחת קריאה

מלאו את הטופס המצורף ונשוב אליכם

מה, כבר הולכים?

לפני כל החלטה, כדאי להתייעץ עם מומחה ענן של אמת מיחשוב. השאר פרטים ומבטיחים לחזור בהקדם:

דילוג לתוכן